Artikel 1
De abonnementsperiode wordt telkens na het verstrijken van de periode van 1 jaar stilzwijgend verlengd met een periode van 3 maanden. Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maanden voor het verstrijken van de periode via een aangetekende brief te geschieden.
Hiervan ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Artikel 2
Betaling van de verschuldigde abonnement per overeengekomen termijn dient door middel van een machtiging tot incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij in gebreke blijven is een vertragingrente schuldig van 1% van de alsdan verschuldigde bedrag per maand of gedeelte van de maand,terwijl tevens een direct opeisbare boete verschuldigd is, wegens vertraging of uitblijven van de betaling van 50.00 euro per achterstallige betaling met een maximum van in totaal 250 euro per jaar.

Artikel 3
Indien van Oers Hairfashion de incasso uit handen moet geven, zal de abonnement houder zonder nadere ingebrekestelling , 15% van de alsdan verschuldigde bedrag verschuldigd zijn aan buitengerechtelijk incassokosten. De abonnement houder is tevens de wettelijke rente over deze incassokosten verschuldigd.

Artikel 4
Het overeengekomen bedrag zal ook betaald dienen te worden, indien u om welke reden dan ook onze salon niet bezoekt.

Artikel 5
De abonnementsgelden kunnen eenzijdig door Van Oers Hairfashion worden aangepast, afhankelijk onder meer van kostprijsfactoren. U heeft het recht om de overeenkomst binnen 1 kwartaal op te zeggen indien u de verhoging niet wenst te accepteren.

Artikel 6
Op de overeenkomst tussen de partijen is Nederlands recht van toepassing.